forex trading logo

Login FormWelcome to the www.prakun4u.com
ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซด์ประกันชีวิต
Written by Administrator   
Sunday, 09 January 2011 18:32

prakun4u.com เป็นเว็ปไซด์ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการวางแผนชีวิต ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการวางแผน
จะเน้นเกี่ยวกับแบบประกันต่าง ๆ ซึ่งสามารถนำข้อมูลการประกันชีวิตไปเป็นข้อมูลในการพิจารณา
เลือกทำประกันชีวิตให้เหมาะสมกับตัวเรา เพราะคนทุกคนต้องมีค่าตัว เมื่อเราไม่ได้อยู่บนโลกนี้แล้ว

Last Updated on Saturday, 22 January 2011 11:05
 
test
Written by buncha   
Sunday, 09 January 2011 18:29

test Artical Uncategorised

Last Updated on Saturday, 22 January 2011 14:56
 
คุณมีความเสี่ยงอะไรบ้าง?
Written by Administrator   
Saturday, 07 July 2007 09:54

มนุษย์ทุกคนที่อยู่บนโลกนี้มีความเสี่ยงเหมือนกันหมด (แต่มีระดับความเสี่ยงไม่เท่ากัน) คือ
1. เสี่ยงที่จะเสียชีวิตก่อนวัยอันควร ซึ่งจะทำให้คนที่อยู่ข้างหลังจะต้องรับภารต่าง ๆ ของคุณ
2. เสี่ยงที่จะมีอายุยืนนานเกินไป โดยที่ไม่ได้เตรียมรายได้ไว้ใช้ ซึ่งจะทำให้เป็นภารต่อญาติ
พี่น้อง หรือต่อสังคม และอาจมีชีวิตอยู่แบบทนอยู่บนโลกนี้
3. เสี่ยงที่จะเจ็บไข้ได้ป่วยรุนแรง โดยไม่มีค่ารักษาพยาบาลที่จะจ่าย ซึ่งอาจต้องเป็นภารของญาติ
พี่น้อง หรือภารต่อสังคม
4. เสี่ยงที่จะเป็นคนทุพพลภาพ  ซึ่งก็จะต้องเป็นภารต่อญาติ พี่น้อง และภารต่อสังคม เช่นกัน
ความเสี่ยงเหล่านี้เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ แต่เราสามารถวางแผนเพื่อบรรเทา ได้ครับ

Last Updated on Saturday, 22 January 2011 11:34
 
การวางแผนทางการเงินคือ อะไร?
Written by Administrator   
Saturday, 07 July 2007 09:54

คือกระบวนการเพื่อการบรรลุจุดมุ่งหมายของชีวิต โดยผ่านการจัดการทางการเงินที่ถูกต้องเหมาะสม
จุดมุ่งหมายเหล่านี้ ได้แก่ การวางแผนเพื่อการเกษียณ การเก็บออมเพื่อการศึกษาของลูก
การซื้อบ้าน หรือการเริ่มธุรกิจใหม่

Last Updated on Saturday, 22 January 2011 11:14
 
คุณเคยประมาณการรายได้ของคุณหรือไม่?
Written by Administrator   
Saturday, 07 July 2007 09:54

คุณรู้หรือไม่ว่าตอนอายุ 30ปีจะมีรายได้เท่าไร อายุ 40 ปีจะมีรายได้เท่าไร อายุ 50ปีจะมีรายได้เท่าไร และอายุเพิ่มขึ้นทุก 10 ปีคุณจะมีรายได้เท่าไร ถ้าคุณเป็นมนุษย์เงินเดือนคงจะประมาณการได้ไม่ยาก โดยดูจากอัตราการโตของเงินเดือนของรุ่นพี่ ๆ ที่มีอายุงานมากกว่าตนเองและตำแหน่งงานใกล้เคียงกัน (ผลอาจจะต่างกันมากก็ได้) จะทำให้เราสามารถรู้ตัวเองว่า เป้าหมายในชีวิตเราจะเป็นอย่างไร

Last Updated on Saturday, 22 January 2011 12:00
 
« StartPrev12NextEnd »

Page 1 of 2

Who's online

We have 1 guest online

Advertisement

Featured Links:
Joomla!
Joomla! The most popular and widely used Open Source CMS Project in the world.
JoomlaCode
JoomlaCode, development and distribution made easy.
Joomla! Extensions
Joomla! Components, Modules, Plugins and Languages by the bucket load.
Joomla! Shop
For all your Joomla! merchandise.Powered by Joomla!. Designed by: lonex online website builder Valid XHTML and CSS.